หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์


 

            หนังสือของไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์แล้วได้แก่ 
 


1 ลูกอีสาน.............................นวนิยาย......คำพูน บุญทวี... 2522 

เพียงความเคลื่อนไหว.........กวีนิพนธ์......เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.... 2523

3. ขุนทอง..เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง....เรื่องสั้น..อัศศิริ ธรรมโชติ.... 2524

4. คำพิพากษา ................... นวนิยาย.......ชาติ กอบจิตติ.....2525

5. นาฏกรรมบนลานกว้าง ........กวีนิพนธ์.......คมทวน คันธนู....2526

6. ซอยเดียวกัน...................เรื่องสั้น.........วาณิช จรุงกิจอนันต์.....2527

7. ปูนปิดทอง ......... นวนิยาย........กฤษณา อโศกสิน..........2528

8. ปณิธานกวี...........กวีนิพนธ์.....อังคาร กัลยาณพงศ์.........2529

9. ก่อกองทราย........ เรื่องสั้น......ไพฑูรย์ ธัญญา............2530

10. ตลิ่งสูงซุงหนัก.....นวนิยาย......นิคม รายยวา...............2531

11. ใบไม้ที่หายไป......กวีนิพนธ์.....จิรนันท์ พิตรปรีชา........2532

12. อัญมณีแห่งชีวิต ....เรื่องสั้น......อัญชัน.....................2533

13. เจ้าจันท์ผมหอม ...นวนิยาย......มาลา คำจันทร์.........2534

14. มือนั้นสีขาว..........กวีนิพนธ์.....ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ.......2535

15. ครอบครัวกลางถนน... เรื่องสั้น....ศิลา โคมฉาย.........2536

16. เวลา...................นวนิยาย......ชาติ กอบจิตติ..........2537

17. ม้าก้านกล้วย.........กวีนิพนธ์.....ไพวรินทร์ ขาวงาม.....2538

18. แผ่นดินอื่น...........เรื่องสั้น.......กนกพงศ์ สงสมพันธุ์......2539

19. ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ..นวนิยาย..วินทร์ เลียววารินทร์...2540

20. ในเวลา..............กวีนิพนธ์.........แรคำ ประโดยคำ..........2541

21. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ..เรื่องสั้น....วินทร์ เลียววาริณ..........2542

22. อมตะ...............นวนิยาย.........วิมล ไทรนิ่มนวล..........2543

23. บ้านเก่า............กวีนิพนธ์........โชคชัย บัณฑิต............2544 

24. ความน่าจะเป็น...เรื่องสั้น........ปราบดา หยุ่น.............2545 

25. ช่างสำราญ.......นวนิยาย..........เดือนวาด พิมวนา........2546

26. แม่น้ำรำลึก......กวีนิพนธ์..........เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.......2547

27. เจ้าหงิญ .........เรื่องสั้น............บินหลา สันกลาคีรี......2548

28. ความสุขของกะทิ .......นวนิยาย...งามพรรณ เวชชาชีวะ....2549 

29. โลกในดวงตาข้าพเจ้า .....บทกวี....มนตรี ศรียงค์.....2550

30. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง .......เรื่องสั้น...... วัชระ สัจจะสารสิน...2551

31. ลับแล, แก่งคอย ....นวนิยาย......อุทิศ เหมะมูล.....2552