เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาไทย


เหตุผลที่เลือกเรียนภาษาไทย
       เพราะเป็นภาษาที่อ่านออก  เขียนได้  พูดได้  และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป